KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 

OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4

ZACZAROWANA KRAINA”

W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

Podstawa prawna:

 

WYCIECZKI KRAJOWE

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2, pkt 12 (Dz. U. z 2016 r.
  poz. 1943 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ... i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

Wycieczki na terenie kraju muszą być organizowane zgodnie z przepisami zawartymi
w w/w rozporządzeniach oraz zgodnie z opracowanym i uchwalonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

Wycieczki krajowe nie muszą być zgłaszane do Kuratorium Oświaty.

 

 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2, pkt 12 (Dz. U. z 2016 r.
  poz. 1943 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1476).

 

Wycieczki i imprezy zagraniczne muszą być organizowane zgodnie z przepisami zawartymi
w w/w rozporządzeniach oraz zgodnie z opracowanym i uchwalonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole.

Zgodę na zorganizowanie wycieczek lub imprez zagranicznych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r., poz. 452).

Zgodę na zorganizowanie wypoczynku podejmuje dyrektor szkoły po

zawiadomieniu kuratora oświaty. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ

prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania

wypoczynku.

  

§ 1

 

Zasady ogólne

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

  2. poznawanie kultury i języka innych państw,

  3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

  5. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

  6. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

  7. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,

  8. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,

  9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

 4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział
  w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 2

 

Rodzaje wycieczek

 

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

  1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,

  2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,

  3. specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne – udział w nich wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

    

   § 3

   Cel wycieczek.

    

   1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań

   i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
   i umiejętności. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów wymaganych podczas wycieczki.

   1. Dla uczniów starszych powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze - turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.

   2. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

   3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział
    w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

    

   § 4

    

   Obowiązki kierownika wycieczki i opiekunów

    

   1. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym
    i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.

   2. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie grupy. Opieka ich ma charakter ciągły.

   3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest ustalić z dyrektorem lub wicedyrektorem termin i zakres wycieczki przed przystąpieniem do jej organizacji. 

   4. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

   5. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

   6. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

   7. Kierownikiem wycieczki specjalistycznej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

   8. Kierownikiem wypoczynku dzieci i młodzieży może być osoba o kwalifikacjach do organizacji
    i prowadzenia wypoczynku.

   9. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym, wyznaczona przez dyrektora szkoły.

   10. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w paragrafie 2 ustęp 1 punkt c, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki (w krajach tranzytowych).

   11. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.

   12. Kierownik lub co najmniej jeden opiekun biorący udział w wycieczce zagranicznej zna język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

   13. Kierownik może opracować szczegółowy regulamin wycieczki dostosowany do charakteru wycieczki/imprezy i zapoznać z nim wszystkich uczestników i ich rodziców.

   14. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:

   1. opracowanie programu i regulaminu wycieczki,

   2. zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki,

   3. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

   4. zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

   5. określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

   6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,

   7. organizacja i nadzorowanie transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczniów i opiekunów wycieczki,

   8. dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

   9. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,

   10. opracowanie grafika dyżurów opiekunów – uwzględniając 24h w czasie każdej doby trwania wycieczki,

   11. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

   12. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w szkole.

   1. Kierownik zobowiązany jest informować dyrektora szkoły o przebiegu trwającej wycieczki oraz natychmiast informować o zaistniałych wypadkach i pojawiających się problemach itp.

   2. Kierownik wycieczki zobowiązany jest po zakończeniu wycieczki do przedstawienia dyrektorowi lub wicedyrektorowi sprawozdania i rozliczenia z wycieczki, omówienia z uczestnikami zachowania oraz przedstawienia rodzicom rozliczenia.

   3. Obowiązkiem opiekuna jest:

   1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

   2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu,

   3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

   4. nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,

   5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,

   f) pełnić nadzór w obiektach noclegowych zgodnie z opracowanym przez kierownika wycieczki

   grafikiem dyżurów.

   1. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

   2. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły.

   3. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

 

§ 4

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Na wycieczce o charakterze zajęć w terenie opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu.

 2. Wyjście w teren poza budynek szkoły i boiska szkolnego, nauczyciel odnotowuje w zeszycie znajdującym się w sekretariacie szkoły.

 3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę nad grupą nie przekraczającą 30 uczniów sprawuje co najmniej jedna osoba.

 4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów, na wycieczkach rowerowych 2 opiekunów na
  10-13 uczniów
  i w wycieczkach żeglarskich ilość opiekunów w zależności od jednostki pływającej.

 5. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywały.

 6. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą dyrektora szkoły. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne tylko, gdy wycieczce lub imprezie bierze udział jedynie kilku uczniów (kilku czyli do 9 uczniów).

 7. Kierowca autokaru oraz przewodnik nie wchodzą i nie mogą wchodzić w skład opiekunów czy też kierowników wycieczki.

 8. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

 9. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR i TOPR wszystkie wydarzenia turystyczne
  i sportowe powinny być zgłoszone do tych instytucji, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia.

 10. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania sie warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

 11. Treningi na terenach górskich, poza trasami narciarskimi i turystycznymi, powinny odbywać się
  z udziałem górskiego przewodnika turystycznego.

 12. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

 13. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa
  i sposobie zachowania sie w razie nieszczęśliwego wypadku.

 14. Schemat dnia powinien uwzględniać podstawowe zasady:

 1. czas na zabiegi sanitarne;

 2. właściwe proporcje czasowe dotyczące przejazdów, zwiedzania, rozrywki i rekreacji;

 3. program powinna cechować zmienność treści, środowiska i intensywności;

 4. program powinien uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników, wychowywać
  i przekazywać nowe treści oraz kształtować nowe nawyki, potrzeby i postawy.

 5. zapewnienie niezbędnego czasu snu (8 godzin);

 1. Zalecenia dodatkowe:

 1. na miejscu noclegu kierownik i gospodarz obiektu przydzielają miejsca noclegowe;

 2. po przybyciu do miejsca noclegowego kierownik wycieczki sprawdza to miejsce pod kątem bezpieczeństwa uczniów i ewentualnych zagrożeń – należy dokładnie sprawdzić każdy z pokoi, w których będą przebywać uczniowie oraz pozostałe pomieszczenia, w których czas będą spędzać uczniowie;

 3. należy przeprowadzić pogadankę z uczniami na temat zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w obiekcie noclegowym – ze zwróceniem szczególnej uwagi na czynności niedozwolone i dozwolone;

 4. po przybyciu na miejsce noclegowe kierownik, a następnie wszyscy pozostali uczestnicy

mają obowiązek dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg ewakuacyjnych

i pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi;

 1. kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy
  i snu uczniów oraz dopilnować aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego;

 2. opieka nad uczniami w czasie wycieczki musi być prowadzona przez kierownika i opiekunów przez 24 godziny na dobę (należy dokonać podziału obowiązków, wyznaczyć dyżury całonocne);

 3. zwrócić szczególną uwagę na respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią alkoholu, zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek;

 4. zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami

wysokich napięć, manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności, że są jadalne;

 1. przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę;

 2. uczestnicy wycieczek/imprez powinni posiadać ubiór i ekwipunek adekwatny do

możliwych warunków atmosferycznych i specyfiki wyjazdu;

 1. wszyscy podopieczni pozostają bezwzględnie pod stałą opieką opiekunów, bez względu na czas trwania wycieczki.

 2. realizacja programu wycieczki może ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach;

 3. w gronie uczestników imprezy i przed jej formalnym zakończeniem kierownik

wycieczki powinien dokonać podsumowania;

 1. każdy z rodziców/opiekunów prawnych zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka
  w czasie i miejscu określonym w oświadczeniu – zgodzie na udział dziecka w wycieczce (załącznik nr 5).

 1. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy wynosi do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami to co najmniej 150 m. Oznaczenia: |z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.

 3. Zasady organizacji wycieczek specjalistycznych określają stosowne przepisy, które winny być przestrzegane.

 4. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

 5. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 6. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 7. Kierownik wycieczki powinien zabrać na każdy rodzaj wycieczki apteczkę pierwszej pomocy.

 8. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

 9. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe.

  § 5

   

  Rodzaje wycieczek.

   

  Realizacja wycieczki powinna uwzględniać następujące wytyczne:

   

  1. WYCIECZKA AUTOKAROWA/PKP1 opiekun nad grupą do 15 uczniów

  1. zajmowanie miejsca w środkach transportu powinno być realizowane tak, aby opiekunowie siedzieli przy drzwiach lub w skrajnych przedziałach PKP, z zastrzeżeniem pełnienia dyżurów na korytarzach;

  2. autokar przewożący uczestników wycieczek/imprez szkolnych musi być oznakowany – tablica

  przewóz dzieci”;

  1. przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą się tam znajdować dodatkowe miejsca do

  siedzenia;

  1. postoje autokaru mogą odbywać się tylko na oznakowanych parkingach;

  2. po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;

  3. obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy(uczniowie nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, rzucać śmieciami lub wyrzucać je przez okno, itd.);

  4. niezależnie od liczby dzieci – zawsze 2 opiekunów (jedna osoba z przodu grupy, druga – z tyłu).

   

  1. WYCIECZKA PIESZA 1 opiekun nad grupą do 13 uczniów

  1. podczas pieszej wycieczki opiekun powinien posiadać mapę terenu;

  2. kolumna pieszych może poruszać się tylko prawą stroną jezdni; liczba pieszych idących obok siebie nie może przekraczać 4; długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m,
   a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.

  3. uczestnicy wycieczek pieszych muszą posiadać widoczne elementy odblaskowe.

  4. niezależnie od liczby dzieci – zawsze 2 opiekunów (jedna osoba z przodu grupy, druga – z tyłu).

  5. Obowiązek ubrania dzieci w elementy odblaskowe – np. kamizelki, kurtki, czapki.

   

  1. WYCIECZKA W GÓRY mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

  1opiekun nad grupą do 10 uczniów.

  1. wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, lezących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni;

  2. osoby uprawiające narciarstwo lub snowboard są obowiązane używać w czasie jazdy kasków ochronnych;

  3. wędrówkę należy zaplanować tak, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;

   1. w tego rodzaju wycieczkach mogą brać udział tylko uczniowie starsi, posiadający odpowiednie przygotowanie fizyczne, odpowiedną kondycję.

    

   1. WYCIECZKA ROWEROWA 2 opiekunów na 10-13 uczniów

   1. zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób;

   2. w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów;

   3. wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;

   4. prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;

   5. odstępy pomiędzy jadącymi powinny wynosić do 5m;

   6. tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;

   7. uczestnicy powinni jechać jeden za drugim, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

   8. uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę.

    

   1. WYCIECZKA SPECJALISTYCZNA 1 opiekun nad grupą 10 uczniów

   1. wycieczki specjalistyczne, obozy wędrowne wymagają od uczestników

   przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania

   się specjalistycznym sprzętem. Mogą je prowadzić tylko i wyłącznie osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami,

   b) w wycieczkach specjalistycznych mogą brać udział jedynie starsi uczniowie, odpowiednio

   przygotowani.

    

   1. OBOZY SPORTOWE STACJONARNE 1 opiekun nad grupą max. do 10 uczniów

   a) liczbę opiekunów ustala się w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej – maksymalnie 1

   opiekun na grupę do 10 uczestników obozu bez względu na środek transportu na obóz.

   b) bez względu na liczbę uczniów zawsze musi jechać co najmniej 2 opiekunów (z wyłączeniem

   sytuacji gdy jedzie tylko jeden uczeń).

    

    

   § 6

    

   Wycieczki zagraniczne

    

   1. Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Urząd Miasta Zduńska Wola (organ prowadzący placówkę) oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty o planowanym wyjeździe (organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

   2. Wszystkie wyjazdy zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki oświatowe należy zgłaszać w siedzibie Kuratorium Oświaty w Łodzi (delegatura Sieradz, Plac Wojewódzki 3).

   3. Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

   4. Dokumentacja wyjazdu zagranicznego składana w formie zawiadomienia do Łódzkiego Kuratora Oświaty powinna zawierać:

   1. kartę wycieczki lub imprezy (załącznik nr 2); w karcie wycieczki powinny być wyraźne wpisane nazwa kraju, dokładny adres, telefon kontaktowy, czas pobytu, imiona
    i nazwiska kierownika oraz opiekunów;

   2. program pobytu;

   3. potwierdzenie ubezpieczenia uczestników od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz osób biorących udział w wycieczce.

   4. oświadczenie dyrektora szkoły, iż na udział dzieci w wycieczce rodzice lub prawni opiekunowie uczestników wyrazili pisemną zgodę.

   1. Uczniowie niezależnie od obywatelstwa nie mogą przekraczać granicy państwowej na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

   2. Dokumentacja wycieczki/imprezy zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących dla Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1476) - jeżeli uczestniczą w niej uczniowie pochodzący z państw trzecich, niebędących członkami Unii Europejskiej.

   3. Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu musi zawierać ponadto:

    1. zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów;

    2. regulamin danej wycieczki (podpisany przez uczestników oraz rodziców);

    3. zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki;

   1. Informacje dotyczące karty EKUZ.

   2. Za przygotowanie i dostarczenie dokumentacji do kuratorium odpowiada kierownik wycieczki.

   Przed wyjazdem należy zadbać również o opiekę medyczną dla dziecka podczas podróży. Osoby, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnych świadczeń w krajach Unii oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jednak przywilej ten musi zostać poświadczony tzw. Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego(EKUZ), którą wydaje się na podstawie dowodu ubezpieczenia w kraju. W przypadku dzieci w oddziale NFZ trzeba okazać książeczkę ubezpieczeniową dla członków rodziny, w której fakt objęcia ubezpieczeniem dziecka musi być odnotowany. Jeżeli dziecko się uczy, w urzędzie trzeba przedstawić także jego legitymację szkolną. Formularze o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można pobrać ze strony internetowej Funduszu i przesłać go pocztą, faksem lub e-mailem. EKUZ ważna jest trzy miesiące. W tym czasie gwarantuje prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych poza granicami kraju. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza, warto zwrócić uwagę, czy jego gabinet działa w ramach tamtejszego odpowiednika polskiego NFZ. Jeżeli nie, mogą być problemy ze zwrotem pieniędzy. EKUZ nie zapewnia również transportu medycznego.

    

    

    

    

   § 7

    

   Obowiązki uczestników wycieczki

    

   1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

    

    1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

   1. poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

   2. wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

   3. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

   4. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

   5. nie zaśmiecać pojazdu, zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa,

   6. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą opiekuna

   7. używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez opiekuna/kierownika wycieczki

   8. w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

   9. dbać o higienę i schludny wygląd,

   10. nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

   11. w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

   12. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

   13. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

   14. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki, stanowiącego lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla danej wycieczki/imprezy.

   

  • § 8

    

   Finansowanie wycieczek

    

   1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

   2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów). Jeżeli za wycieczkę płacą uczniowie – wpłat dokonują tylko i wyłącznie na wskazane konto bankowe placówki.

   3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie jest finansowany z innych źródeł.

   4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

   5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.

   6. Kierownik wycieczki dba, by program wycieczki i jego finansowanie odbywało się zgodnie
   z założeniami.

   7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik wycieczki.

   8. Kierownik wycieczki sporządza comiesięczne (jeżeli tylko w danym miesiącu jakiś uczeń wpłaci pieniądze za wycieczkę – całość lub ratę) zestawienie wpłat uczniów. Zestawienie zawierać musi imię i nazwisko dziecka, klasę i kwotę wpłaconą.

    

    

    

   § 9

    

   1. Kierownik wycieczki krajowej kilkudniowej zobowiązany jest przedstawić pełną dokumentację
   co najmniej tydzień przed rozpoczęciem wycieczki.

   2. Kierownik wycieczki krajowej jednodniowej przedstawia dokumentację co najmniej 2 dni przed terminem wycieczki.

   3. Kierownik wycieczki krajowej przygotowuje następującą dokumentację:

    1. kartę wycieczki z oświadczeniem kierownika i opiekunów

    2. listę uczestników wycieczki (co najmniej dwa egzemplarze)

    3. pisemne oświadczenie rodziców

    4. podpisany regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

    5. rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu

    6. oświadczenie opiekunów wycieczki/imprezy turystycznej

    7. grafik dyżurów opiekunów w ciągu całej doby w czasie trwania wycieczki

   4. Kierownik wycieczki zagranicznej przygotowuje dokumentację co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.

   5. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą posiadać paszporty lub dowody osobiste jeśli przebywają na terenie UE.

   6. Uczniowie szkoły będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący
   w wycieczce szkolnej do innego państwa UE mogą być objęci listą
   sporządzaną przez dyrektora szkoły.

   7. Dokumentacja wycieczki zagranicznej zawiera:

   a) zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   Zawiadomienie zawiera w szczególności:

   • nazwę kraju

   • czas pobytu,

   • program pobytu,

   • imię i nazwisko kierownika wycieczki i opiekunów,

   • informację o ubezpieczeniu uczestników,

   • informację o środkach transportu,

   • informację o miejscu noclegowym i żywieniowym,

   8. Dokumentacja wycieczki przedstawiana jest wicedyrektorowi szkoły.

   9. Wycieczka krajowa może odbyć się po uzyskaniu akceptacji dyrektora lub wicedyrektora.

   10. Wycieczka zagraniczna może odbyć się po uzyskaniu zgody dyrektora i akceptacji organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

   § 10

    

   Postanowienia końcowe

    

   1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora/wicedyrektora.

   2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

   3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

   4.W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

   5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

   6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
   i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa
   i turystyki.

   WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

    

   1. Liczba opiekunów:

    

   Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.

    

   Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa wyżej. W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników, określonej w przepisach odrębnych.

   2. Obowiązki kierownika wypoczynku:

   1. kierowanie wypoczynkiem;

   2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;

   3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;

   4. kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;

   5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

   6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;

   7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

   8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;

   9. przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

   10. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

   11. nadzór nad realizacją programu;

   12. podział uczestników wypoczynku na grupy.

   3. Obowiązki wychowawcy wypoczynku:

   1. zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

   2. poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników

   wypoczynku;

   1. prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku;

   2. opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

   3. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

   4. realizacja programu;

   5. sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie

   higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

   1. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

   2. zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w

   czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy

   z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach

   wodnych;

   1. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

   3. Obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy

   wypoczynku.

   Kierownik wypoczynku:

   1. opracowuje program wypoczynku;

   2. opracowuje regulamin wypoczynku i zapoznaje z nim wszystkich uczestników wypoczynku;

   3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wypoczynku oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

   4. zapoznaje uczestników wypoczynku z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, w tym zapewnia uczestnikom wypoczynku korzystanie wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych;

   5. określa zadania wychowawcy wypoczynku w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku;

   6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników wypoczynku w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy;

   7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wypoczynku;

   8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników wypoczynku;

   9. dysponuje środkami finansowymi przekazanymi na organizację wypoczynku;

   10. dokonuje podsumowania i oceny wypoczynku po jego zakończeniu;

   11. rozlicza środki finansowe przeznaczone na organizację wypoczynku.

   Wychowawca wypoczynku:

   1) sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz

   innych czynności opiekuńczych;

   2) zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

   1. zapewnia uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opiekę w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

   2. współdziała z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu;

   3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

   4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku;

   5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku.

   4. Zgłoszenie wypoczynku:

   1. Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania

   wypoczynku:

   1. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

   2. w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

    1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

    2. Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci:

   1. papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku albo

   2. formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

    1. W przypadku złożenia zgłoszenia wypoczynku w postaci papierowej organizator wypoczynku również wysyła wypełniony formularz elektroniczny za pośrednictwem bazy wypoczynku. Formularz elektroniczny nie wymaga uwierzytelnienia.

    2. Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego w kraju organizator wypoczynku dołącza:

   1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

   2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:

    1. szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,

    2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

   3. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:

    1. szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,

    2. kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;

   4. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

   6. Do zgłoszenia wypoczynku organizowanego za granicą organizator wypoczynku dołącza:

   1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie oraz bez stałej infrastruktury komunalnej – szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów;

   2. w przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu;

   3. oświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą na rzecz uczestników wypoczynku.

   § 3. 1. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1 ustawy, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.