KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program

Program Adaptacyjny
„Będę przedszkolakiem” to program adaptacyjny skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców i przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą się rozstać z rodzicami, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakane dziecko w nowym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na odpowiednim etapie. Przedszkole jest środowiskiem edukacyjnym, które stymuluje możliwości rozwojowe dzieci, wspomaga ich rozwój indywidualny i tworzy korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać lęki i stres dzieci oraz wpłynęłyby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze: motoryki, czynności samoobsługowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego.
Program ten, jest także skierowany na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzająca ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola między innymi przez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu.
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Cele Programu Adaptacyjnego
• Zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa.
• Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną
• Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie
• Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych
• Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu
• Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwienie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

Program Wychowawczy
Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Zduńskiej Woli stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.
Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:
• radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
• bezpieczeństwa,
• poczucia własnej godności.

Charakterystyka Programu
Celem programu jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Warunki Realizacji
Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
• samoobsługi i czynności higienicznych
• zabaw samorzutnych
• zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
• spożywania posiłków
• spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu

Program Profilaktyczny
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwić dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.
Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach :
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Program Profilaktyczny wskazuje dzieciom
• Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
• Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
• Jak słuchać uważnie.
• Jak prosić o pomoc.
• Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
• Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
• Jak mówić przepraszam.
• Jak radzić sobie z prześladowaniem.
• Jak rozwiązywać konflikty.
• Jak adaptować się do nowych sytuacji.
• Jak pomagać innym.
• Jak rozpoznawać zagrożenia.
• Jak mówić „nie”.

Cele Ogólne
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
• Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
• Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
• Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele Szczegółowe
• Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
• Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
• Rozwijanie aktywności ruchowej.
• Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
• Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw z zapałkami, spożywania lekarstw, środków chemicznych, nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt.
• Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
• Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
• Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
• Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.